Участь викладачів кафедри української мови ПНУ в Міжнародній науковій конференції «Подвижник української науки зі Срібної землі»

До 90-ліття з дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Василя Васильовича Німчука Міністерство освіти і науки України, Міжнародна асоціація україністів, Інститут української мови НАН України, кафедра української мови філологічного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, факультет полоністики Ягеллонського університету (Краків, Польща), філософський факультет Пряшівського університету (Пряшів, Словаччина), Слов’янський інститут Академії наук Чеської Республіки (Прага, Чехія), університет імені Лоранда Етвеша (Будапешт, Угорщина), кафедра української мови та культури Ніредьгазького університету (Ніредьгаза, Угорщина), Національний університет біоресурсів і природокористування України організували Міжнародну наукову конференцію «Подвижник української науки зі Срібної землі», яка розпочала свою роботу 4 жовтня 2023 року. У Міжнародній науковій конференції взяли участь 139 учасників з України та з країн Європи.

У науковому форумі взяли участь учені Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Ґрещук Василь Васильович, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Барчук Володимир Михайлович, кандидатка філологічних наук та доцентка кафедри української мови, директорка навчально-наукового Інституту українознавства Ґрещук Валентина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Бігусяк Михайло Васильович.

Метою проведення конференції була репрезентація результатів наукових досліджень учених з України та зарубіжних країн із різних галузей сучасної науки на пошану пам’яті члена-кореспондента НАНУ, багаторічного директора ІУМ НАНУ, доктора філологічних наук, професора, завідувача відділу історії української мови Василя Васильовича Німчука. Проблематика конференції охоплювала широке коло питань: В.В. Німчук – визначний український учений сучасності; проблеми вивчення історії української мови; дослідження пам’яток – одна з актуальних проблем сучасного мовознавства; функціонування української мови в незалежній Україні; проблеми українського правопису; вивчення міжслов’янських мовних зв’язків; досягнення української діалектології та лінгвогеографії; здобутки фразеології та фразеографії української мови в порівняльному й зіставному аспектах; питання граматики й стилістики в українському мовознавстві; проблеми ономастики в сучасних мовознавчих студіях; питання етнолінгвістики, лінгвокультурології в новітніх мовознавчих дослідженнях.

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет» професор Володимир Смоланка, декан філологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» професор Юрій Бідзіля. Дуже чуттєвими були спогади про В.В. Німчука його племінниці Мирослави Німчук-Мезіної.

Робота конференції розпочалася першим пленарним засіданням, на якому учасники мали можливість прослухати такі доповіді: “Життя, присвячене науці і людям (до 90-ліття з дня народження Василя Васильовича Німчука)” (Н. Венжинович), “Двоприйменниковість і двопрефіксність як локальна риса в українському континуумі” (П. Гриценко), “Нові тенденції та явища у творенні гібридних відсубстантивних загальновідносних прикметників” (К. Городенська) та інші. На другому пленарному засіданні мали нагоду виголосити свою доповідь учені Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника професор Василь Ґрещук та доцентка Валентина Ґрещук “Фраземний простір у новелах Василя Стефаника”. Актуальна проблематика була заторкнута у доповідях: “Від Омеляна Пріцака до Василя Німчука, або коли ж Дніпро став Словутою?” (А. Даниленко), “Про походження закарпатських антропонімів (доповнення до історико-етимологічного словника прізвищ закарпатських українців П.П. Чучки)” (С. Вербич), “Комунікативно-інтенційний обшир релігійного дискурсу: контекст «сакральної мови» Василя Німчука” (С. Шабат-Савка) та інших.

Презентація досліджень продовжилася на круглому столі “В.В. Німчук – визначний український учений сучасності”. Учасники конференції мали можливість прослухати такі доповіді: “Презентація вебсайту про В.В. Німчука” (В. Шаркань, В. Путрашик), “В.В. Німчук і проблеми української словотвірної морфонології” (М. Федурко), “Соціолінгвістична проблематика у працях професора Василя Німчука” (Г. Шумицька), “До питання про специфіку творення прислівникових образних дериватів у контексті наукових поглядів В.В. Німчука” (Т. Гуцуляк), “Науковий дискурс Василя Німчука: лінгвостилістичний та прагматичний аспекти” (Н. Цівун) та інші.

Роботу конференції продовжили секційні засідання: “Досягнення української діалектології та лінгвогеографії”, “Проблеми вивчення історії української мови”, “Проблеми ономастики в сучасних мовознавчих студіях”, “Функціонування української мови в незалежній Україні. Питання граматики й стилістики в українському мовознавстві. Вивчення міжслов’янських мовних зв’язків”, “Питання етнолінгвістики, лінгвокультурології в новітніх мовознавчих дослідженнях. Здобутки фразеології та фразеографії української мови в порівняльному й зіставному аспектах”. На другому секційному із доповіддю “Літературні мови в історії українського народу: до проблеми об’єкта курсу «Історія української літературної мови»” виступив професор Володимир Барчук, на засіданні “Досягнення української діалектології та лінгвогеографії” виголосив доповідь “Діалектні ад’єктиви та народні порівняння в номінації зовнішніх та внутрішніх рис людини у говірці села Тюдів Косівського району Івано-Франківської області” доцент Михайло Бігусяк.

Усі доповіді, зголошені під час конференції, відзначилися актуальністю і викликали жваві дискусії та обговорення. Виступи провідних учених на Міжнародній науковій конференції засвідчили, що дослідження Василя Васильовича Німчука є надважливими на сучасному етапі розвитку мовознавства. Усім бажаємо нових наукових здобутків!

Автор матеріалів: кафедра української мови ПНУ