Нормативно-правові документи та угоди про співпрацю

Закони України

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про вищу освіту”

Стратегія розвитку університету

Стратегія-розвитку-ПНУ(затверджено Вченою радою університету 26 червня 2019 року протокол № 6)

Статут Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін

Наказ Ректора «Про вивчення вибіркових дисциплін» від 31.03.2015, №190

Документи, які регулюють дуальну освіту

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №766 від 15.11.2019 р.)

Документи, які регулюють визнання здобутих компетентностей у неформальній освіті

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №819 від 29.11.2019)

Документи, які засвідчують прозорість системи оцінювання і атестації

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника ” ( введено в дію наказом ректора №799 від 26.11.2019)

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Наказ №329 від 29.05.2018 Про використання тестової форми проведення семестрових екзаменів та підсумкової атестації з використанням комп’ютерних технологій

Положення  про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в Державному вищому навчальному закладі “Прикарпатський національний університет імені Василя  Стефаника»

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS

Документи про наявність процедури дотримання академічної доброчесності

Наказ №155 від 07.03.2019 р. Про заходи з метою попередження булінгу та насильства в освітньому просторі

ПОЛОЖЕННЯ про запобігання академічному плагіату у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fpnu.edu.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2Fcode_of_honor.doc

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Державного  вищого  навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Про інклюзивну освіту ПНУ

Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти

Порядок-супроводу (надання допомоги)особам з інвалідністю  та іншими маломобільними групами населення)

Документи, які регулюють конкурсний відбір викладачів

Наказ ректора “Про атестацію педагогічних працівників університету”

Положення про атестацію педагогічних працівників університету

Пам’ятка щодо порядку підготовки до атестації педагогічних працівників

ПОЛОЖЕННЯ про підтримку наукових і науково-педагогічних працівників
університету, які публікують праці у виданнях, що входять до
наукометричних баз Scopus тa Web of Science