Перелік документів, які регламентують забезпечення якості освіти

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗАХОДИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 1. Моніторинг якості надання освітніх послуг структурними навчальними підрозділами університету (Наказ ректора ПНУ № 575 від 17 жовтня 2013 року «Про організацію моніторингу якості надання освітніх послуг»).
 2. Моніторинг якості надання освітніх послуг структурними навчальними підрозділами університету (Наказ ректора ПНУ № 635 від 21.10.2014р. «Про організацію моніторингу якості роботи навчальних структурних підрозділів університету»).
 3. Створено Постійну комісію Вченої ради ПНУ з моніторингу якості надання освітніх послуг (голова – Шарин С.В.) (Наказ ректора ПНУ № 672 від 03 листопада 2014 р. «Про склад постійних комісій Вченої ради університету»).
 4. Кодекс честі ПНУ. Проект розглянуто 19.2015 на засіданні НМР, протокол № 2. https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/code_of_honor.doc
 5. Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». (наказ ректора від 02.03.2016, № 43-АГП).  https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-monitorynh-yakosti-rivnia-znan-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-02.03.2016-%e2%84%9643-AHP-1.pdf
 6. Науково-практичний семінар «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету», 3-4 березня 2016р.
 7. Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» права на вільний вибір навчальних дисциплін (24 червня 2016)); https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-poriadok-realizatsii-zdobuvachamy-vyshchoi-prava-na-vilnyi-vybir-navchalnykh-dystsyplin-24.06
 8. Методичні рекомендації до змісту та організації самостійної роботи студентів (31 жовтня 2016 р., протокол № 2);

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Metodychni-rekomendatsii-do-zmistu-ta-orhanizatsii-samostiinoi-roboty-studentiv-2013-1.pdf

 1. Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів з урахуванням обліку самостійної роботи студентів (листопад 2016);
 2. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (29 листопада 2016 р., протокол № 11).

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-akademichnu-mobilnist-uchasnykiv-osvitnoho-protsesu.pdf

 1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості
 2. Внутрішній аудит роботи кафедр з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. (Розпорядження ректора ПНУ № 5-р від 09.02.2017 р.).
 3. Перевірка готовності начальних структурних підрозділів до акредитації університету. (Наказ ректора ПНУ № 584 від 6 жовтня 2017 року «Про заходи щодо підготовки до акредитації університету»).

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Nakaz-%e2%84%96-584-vid-06.10.2017-r.-Pro-zakhody-shchodo-pidhotovky-do-akredytatsii-universytetu.pdf

 1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», прийнято Вченою радою університету 29.11.2017, протокол №11.

https://nmv.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/118/2019/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%92%D0%A1%D0%97%D0%AF.pdf

 1. 02.2018 р. Виступ Т.Фінікова «Впровадження локальних систем управління якістю контексті Закону України «Про вищу освіту» 2014 р.» на розширеному засіданні Науково-методичної ради університету;
 2. Внутрішній аудит навчальних підрозділів (грудень 2018 р.).